Publications

༄༅། །དབྱངས་འཆར་གཟའ་བདུན་མོ་དཔེ། འདི་ནི་དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་ཁམས་ལེའུ་ལས་གཟའ་བདུན་གྱིས་སྐྱེ་བུའི་བདེ་སྡུག་བལྟ་བའི་ཆེད་ཟུར་འདོན་ཞུས་པ་ཞིག་དང༌། འདིའི་ནང་གཞན་ཡང་མོ་དཔེ་ཉེར་མཁོ་སྣ་ཚོགས་གསལ་ཡོད་པ་མཁོ་ཆེ་བར་བརྟེན་ཀུན་ལ་སྨན་སླད་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན།
ཤོག་གྲངས། ༦༥
For copies of all our publications, please contact;

Men-Tsee-Khang Exports
(Tibetan Medical & Astrological Institute )
PT-62/5, Kalkaji, New Delhi-110019, India

Tel: 0091-11-26214897/26436823
Fax: 0091-11-26211738
Email: mtkexports@vsnl.net / info@tibetan-medicine.org