Publication

༄༅།།གསོ་རིག་ལས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག ། འདིནི་ྋསྐུའི་བླ་སྨན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་བརྩམས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེབ་འདིའི་ནང་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་སྤྱི་དང༌། གཡུ་ཐོག་གསར་རྙིང་གི་བཞེད་པ། ང་ཟུར་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བཞེད་རྒྱུན་དང༌། དེང་དུས་ཚན་རིག་གི་སྣང་ཚུལ་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ནང་ནས་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་དང་འུང་བཞིའི་སྐོར་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་པར་ཕྱི་རབས་པའི་དོན་དུ་སྤེལ་བ་ཞིག་ཡིན། ཤོག་གྲངས་༦༣


For copies of all our publications, please contact;

Men-Tsee-Khang Exports
(Tibetan Medical & Astrological Institute )
PT-62/5, Kalkaji, New Delhi-110019, India

Tel: 0091-11-26214897/26436823
Fax: 0091-11-26211738
Email: mtkexports@vsnl.net / info@tibetan-medicine.org